Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Gooiland

 1. Advocatenkantoor Gooiland is een eenmanszaak van mr. S. Eernstman, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6381779. Zowel Advocatenkantoor Gooiland als mr. S. Eernstman worden hierna verder aangeduid als “Advocatenkantoor Gooiland”. 
 2. Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten. 
 4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Gooiland is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocatenkantoor Gooiland. 
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door Advocatenkantoor Gooiland in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000,-. Niet alleen Advocatenkantoor Gooiland, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Advocatenkantoor Gooiland indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 
 6. Bij afwezigheid van de behandelend advocaat worden lopende dossiers zoveel mogelijk waargenomen door Bon Legal te Amsterdam, mr. W.M. de Bruijn. 
 7. Advocatenkantoor Gooiland zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaarders) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Gooiland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Advocatenkantoor Gooiland is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door
de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 8. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Gooiland tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Advocatenkantoor Gooiland. 
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Advocatenkantoor Gooiland vast te stellen uurtarief. Advocatenkantoor Gooiland is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. 
 10. Een betaald voorschot wordt terugbetaald na voldoening van de laatste declaratie. Advocatenkantoor Gooiland is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s), met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3.
 11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Advocatenkantoor Gooiland is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, of op de werkelijke kosten indien de werkelijke kosten het gefixeerde bedrag te boven gaan. 
 12. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Advocatenkantoor Gooiland vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen. 
 13. Op alle opdrachten is de kantoorklachtenregeling van toepassing, in te zien via de website www.advocatenkantoorgooiland.nl. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Gooiland.
 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Gooiland is onderworpen aan Nederlands recht.

Hilversum, 21 augustus 2021